Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Terapeuty zajęciowego należy:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, osobami z jego środowiska i zespołem aktywizująco-terapeutycznym
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych
  • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
  • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego

Absolwenci kierunku Terapeuta zajęciowy znajdą zatrudnienie w placówkach, tj. sanatoria, szpitalne oddziały, w tym: dziecięcy, rehabilitacji, pulmonologii, w domach pomocy społecznej, klubach seniora, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, szkołach specjalnych, poradniach rehabilitacyjnych, przedszkolach i szkołach integracyjnych, zakładach opiekuńczych.

Nauka na kierunku Terapeuta zajęciowy trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych gabinetach i zakładach opiekuńczych.