Technik geodeta

TECHNIK GEODETA

Absolwent kierunku Technik geodeta posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
  • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych
  • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
  • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
  • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
  • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

Absolwenci kierunku Technik geodeta znajdą zatrudnienie w zakładach geodezyjnych, jednostkach i ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i in.

Nauka na kierunku Technik geodeta trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych jednostkach i zakładach.